Kodeeksempel .Net

Kodeeksempel - .NET

Last ned komplett kodeeksempel

Generelt

 • Bruk WCF til import av WSDL
 • Sett authenticationScheme til Basic i config:
 • Bytt ut textMessageEncoding i config med mtomMessageEncoding:

  ```" data-lang="html```">### Konfigurasjon (app.config)

  html

<?xml version=“1.0” encoding=“utf-8” ?>


### Kall av tjenesten fra en testmetode.

html ///

/// Dette eksemplet forutsetter at følgende er gjort: /// 1) Har opprettet bruker og service-passord for å kunne sende inn forsendelse til SvarUt /// [TestMethod] public void TestAtSendForsendelseReturnererId() { var forsendelsesService = new ForsendelsesService.ForsendelsesServiceV4Client();

    forsendelsesService.ClientCredentials.UserName.UserName = UserName;
    forsendelsesService.ClientCredentials.UserName.Password = Password;

    string tittel = "Dette er en ukryptert eksempelforsendelse fra .Net - " + Guid.NewGuid().ToString();
    string id = forsendelsesService.sendForsendelse(ForsendelseUtil.CreateUkryptertForsendelse(tittel));
    Assert.IsNotNull("Id skal ikke være null. Forsendelse feilet.", id);
  }

  /// <summary>/// Dette eksemplet forutsetter at følgende er gjort:
  /// 1) Har opprettet bruker og service-passord for å kunne sende inn forsendelse til SvarUt
  /// 3) Har lastet ned public key fra SvarUt og erstattet filen svarut_public.pem i resources mappen
  /// 4) Orgnr er registrert på mottaker i SvarUt
  ///</summary> 

[TestMethod] public void TestAtKryptertSendForsendelseReturnererId() { // NB: Dette er kun gjort for testing. ServicePointManager.ServerCertificateValidationCallback = (obj, certificate, chain, errors) => true;

    // NB: Slå av Expect100Continue. Denne er pr default satt til true og kan føre til problemer.
    ServicePointManager.Expect100Continue = false;

    var forsendelsesService = new ForsendelsesService.ForsendelsesServiceV4Client();

    forsendelsesService.ClientCredentials.UserName.UserName = UserName;
    forsendelsesService.ClientCredentials.UserName.Password = Password;

    string tittel = "Dette er en kryptert eksempelforsendelse fra .Net - " + Guid.NewGuid().ToString();
    string id = forsendelsesService.sendForsendelse(ForsendelseUtil.CreateKryptertForsendelse(tittel));
    Assert.IsNotNull("Id skal ikke være null. Forsendelse feilet.", id);
  }

namespace ForsendelseClientSample.Utils { class ForsendelseUtil { public static forsendelse CreateKryptertForsendelse(string tittel) { forsendelse forsendelse = new forsendelse {kryptert = true, tittel = tittel, krevNiva4Innlogging = false, avgivendeSystem = “Avgivende system .Net”}; forsendelse.dokumenter = new[] {CreateKryptertDokument()}; forsendelse.mottaker = CreatePrivatPerson(); forsendelse.printkonfigurasjon = CreatePrintkonfigurasjon(); return forsendelse; }

  public static forsendelse CreateUkryptertForsendelse(string tittel)
  {
    var testForsendelse = new forsendelse { kryptert = false, tittel = tittel, krevNiva4Innlogging = false, avgivendeSystem = "Avgivende system .Net"};
    testForsendelse.mottaker = CreatePrivatPerson();
    var dok = new dokument();
    dok.filnavn = "small.pdf";
    dok.mimetype = "application/pdf";
    dok.data = ForsendelseClientSample.Properties.Resources.small_pdf;
    testForsendelse.dokumenter = new dokument[1] { dok };
    testForsendelse.printkonfigurasjon = CreatePrintkonfigurasjon();

    return testForsendelse;
  }

  public static forsendelse CreateUkryptertForsendelseForOrgnr(string tittel, string orgnr, byte[] dataBytes)
  {
    var testForsendelse = new forsendelse { kryptert = false, tittel = tittel, krevNiva4Innlogging = false, avgivendeSystem = "Avgivende system .Net" };
    testForsendelse.mottaker = CreateOrganisasjon(orgnr);
    var dok = new dokument();
    dok.filnavn = "small.pdf";
    dok.mimetype = "application/pdf";
    dok.data = dataBytes;
    testForsendelse.dokumenter = new dokument[1] { dok };
    testForsendelse.printkonfigurasjon = CreatePrintkonfigurasjon();

    return testForsendelse;
  }

  private static mottaker CreateOrganisasjon(string orgnr)
  {
    return new organisasjon
    {
      orgnr = orgnr,
      adresse1 = "Hakkebakkeskogen 111",
      navn = "Bamsefar",
      postnr = "5236",
      poststed = "RÅDAL"
    };
  }

  private static printkonfigurasjon CreatePrintkonfigurasjon()
  {
    return new printkonfigurasjon
    {
      brevtype = brevtype.APOST,
      brevtypeSpecified = true,
      fargePrint = false,
      tosidig = false
    };
  }

  private static mottaker CreatePrivatPerson()
  {
    return new privatPerson
    {
      fodselsnr = "12345678910",
      adresse1 = "Hakkebakkeskogen 111",
      navn = "Bamsefar",
      postnr = "5236",
      poststed = "RÅDAL"
    };
  }

  public static dokument CreateKryptertDokument()
  {
    dokument dok = new dokument();
    dok.mimetype = "application/pdf";
    dok.filnavn = "test.pdf";
    X509Certificate sertifikat = HentX509Certificate();
    KrypterDokumentMedSertifikat(dok, sertifikat);

    return dok;
  }

  private static void KrypterDokumentMedSertifikat(dokument dok, X509Certificate sertifikat)
  {
    byte[] ukryptertBytes = ForsendelseClientSample.Properties.Resources.small_pdf;
    byte[] kryptertData = CMSDataKryptering.KrypterData(ukryptertBytes, sertifikat);
    dok.data = kryptertData;
  }

  private static X509Certificate HentX509Certificate()
  {
    // svarut_public.pem må lastes ned og erstattes
    X509CertificateParser certParser = new X509CertificateParser();
    X509Certificate certificate = certParser.ReadCertificate(ForsendelseClientSample.Properties.Resources.svarut_public);

    return certificate;
  }
}

}

```