Kodeeksempel .Net

Kodeeksempel - .NET

Last ned komplett kodeeksempel

Generelt

 • Bruk WCF til import av WSDL
 • Sett authenticationScheme til Basic i config: <httpsTransport … authenticationScheme="Basic” … />
 • Bytt ut textMessageEncoding i config med mtomMessageEncoding: html<mtomMessageEncoding maxReadPoolSize="211" maxWritePoolSize="2132" messageVersion="Soap12" writeEncoding="utf-8"/>

Konfigurasjon (app.config)

<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<configuration>
  <system.serviceModel>
    <bindings>
      <customBinding>
        <binding name="ForsendelsesServiceV4SoapBinding">
          <mtomMessageEncoding maxReadPoolSize="211" maxWritePoolSize="2132" messageVersion="Soap12" writeEncoding="utf-8"/>
          <httpsTransport manualAddressing="false" maxBufferPoolSize="524288"
                  maxReceivedMessageSize="65536" allowCookies="false" authenticationScheme="Basic"
                  bypassProxyOnLocal="false" decompressionEnabled="true" hostNameComparisonMode="StrongWildcard"
                  keepAliveEnabled="true" maxBufferSize="65536" proxyAuthenticationScheme="Anonymous"
                  realm="" transferMode="Buffered" unsafeConnectionNtlmAuthentication="false"
                  useDefaultWebProxy="true" requireClientCertificate="false" />
        </binding>
      </customBinding>
    </bindings>
    <client>
      <endpoint address="https://test.svarut.ks.no/tjenester/forsendelseservice/ForsendelsesServiceV4"
           binding="customBinding" bindingConfiguration="ForsendelsesServiceV4SoapBinding"
           contract="ForsendelsesService.ForsendelsesServiceV4" name="ForsendelsesServiceV4" />
    </client>
  </system.serviceModel>
</configuration>

Kall av tjenesten fra en testmetode.

    /// <summary>/// Dette eksemplet forutsetter at følgende er gjort:
    /// 1) Har opprettet bruker og service-passord for å kunne sende inn forsendelse til SvarUt
    ///</summary> 
    [TestMethod]
    public void TestAtSendForsendelseReturnererId()
    {
      var forsendelsesService = new ForsendelsesService.ForsendelsesServiceV4Client();

      forsendelsesService.ClientCredentials.UserName.UserName = UserName;
      forsendelsesService.ClientCredentials.UserName.Password = Password;

      string tittel = "Dette er en ukryptert eksempelforsendelse fra .Net - " + Guid.NewGuid().ToString();
      string id = forsendelsesService.sendForsendelse(ForsendelseUtil.CreateUkryptertForsendelse(tittel));
      Assert.IsNotNull("Id skal ikke være null. Forsendelse feilet.", id);
    }

    /// <summary>/// Dette eksemplet forutsetter at følgende er gjort:
    /// 1) Har opprettet bruker og service-passord for å kunne sende inn forsendelse til SvarUt
    /// 3) Har lastet ned public key fra SvarUt og erstattet filen svarut_public.pem i resources mappen
    /// 4) Orgnr er registrert på mottaker i SvarUt
    ///</summary> 
[TestMethod]
    public void TestAtKryptertSendForsendelseReturnererId()
    {
      // NB: Dette er kun gjort for testing.
      ServicePointManager.ServerCertificateValidationCallback = (obj, certificate, chain, errors) => true;

      // NB: Slå av Expect100Continue. Denne er pr default satt til true og kan føre til problemer.
      ServicePointManager.Expect100Continue = false;

      var forsendelsesService = new ForsendelsesService.ForsendelsesServiceV4Client();

      forsendelsesService.ClientCredentials.UserName.UserName = UserName;
      forsendelsesService.ClientCredentials.UserName.Password = Password;

      string tittel = "Dette er en kryptert eksempelforsendelse fra .Net - " + Guid.NewGuid().ToString();
      string id = forsendelsesService.sendForsendelse(ForsendelseUtil.CreateKryptertForsendelse(tittel));
      Assert.IsNotNull("Id skal ikke være null. Forsendelse feilet.", id);
    }

namespace ForsendelseClientSample.Utils
{
  class ForsendelseUtil
  {
    public static forsendelse CreateKryptertForsendelse(string tittel)
    {
      forsendelse forsendelse = new forsendelse {kryptert = true, tittel = tittel, krevNiva4Innlogging = false, avgivendeSystem = "Avgivende system .Net"};
      forsendelse.dokumenter = new[] {CreateKryptertDokument()};
      forsendelse.mottaker = CreatePrivatPerson();
      forsendelse.printkonfigurasjon = CreatePrintkonfigurasjon();
      return forsendelse;
    }

    public static forsendelse CreateUkryptertForsendelse(string tittel)
    {
      var testForsendelse = new forsendelse { kryptert = false, tittel = tittel, krevNiva4Innlogging = false, avgivendeSystem = "Avgivende system .Net"};
      testForsendelse.mottaker = CreatePrivatPerson();
      var dok = new dokument();
      dok.filnavn = "small.pdf";
      dok.mimetype = "application/pdf";
      dok.data = ForsendelseClientSample.Properties.Resources.small_pdf;
      testForsendelse.dokumenter = new dokument[1] { dok };
      testForsendelse.printkonfigurasjon = CreatePrintkonfigurasjon();

      return testForsendelse;
    }

    public static forsendelse CreateUkryptertForsendelseForOrgnr(string tittel, string orgnr, byte[] dataBytes)
    {
      var testForsendelse = new forsendelse { kryptert = false, tittel = tittel, krevNiva4Innlogging = false, avgivendeSystem = "Avgivende system .Net" };
      testForsendelse.mottaker = CreateOrganisasjon(orgnr);
      var dok = new dokument();
      dok.filnavn = "small.pdf";
      dok.mimetype = "application/pdf";
      dok.data = dataBytes;
      testForsendelse.dokumenter = new dokument[1] { dok };
      testForsendelse.printkonfigurasjon = CreatePrintkonfigurasjon();

      return testForsendelse;
    }

    private static mottaker CreateOrganisasjon(string orgnr)
    {
      return new organisasjon
      {
        orgnr = orgnr,
        adresse1 = "Hakkebakkeskogen 111",
        navn = "Bamsefar",
        postnr = "5236",
        poststed = "RÅDAL"
      };
    }

    private static printkonfigurasjon CreatePrintkonfigurasjon()
    {
      return new printkonfigurasjon
      {
        brevtype = brevtype.APOST,
        brevtypeSpecified = true,
        fargePrint = false,
        tosidig = false
      };
    }

    private static mottaker CreatePrivatPerson()
    {
      return new privatPerson
      {
        fodselsnr = "12345678910",
        adresse1 = "Hakkebakkeskogen 111",
        navn = "Bamsefar",
        postnr = "5236",
        poststed = "RÅDAL"
      };
    }

    public static dokument CreateKryptertDokument()
    {
      dokument dok = new dokument();
      dok.mimetype = "application/pdf";
      dok.filnavn = "test.pdf";
      X509Certificate sertifikat = HentX509Certificate();
      KrypterDokumentMedSertifikat(dok, sertifikat);

      return dok;
    }

    private static void KrypterDokumentMedSertifikat(dokument dok, X509Certificate sertifikat)
    {
      byte[] ukryptertBytes = ForsendelseClientSample.Properties.Resources.small_pdf;
      byte[] kryptertData = CMSDataKryptering.KrypterData(ukryptertBytes, sertifikat);
      dok.data = kryptertData;
    }

    private static X509Certificate HentX509Certificate()
    {
      // svarut_public.pem må lastes ned og erstattes
      X509CertificateParser certParser = new X509CertificateParser();
      X509Certificate certificate = certParser.ReadCertificate(ForsendelseClientSample.Properties.Resources.svarut_public);

      return certificate;
    }
  }
}