Fiks IO Matrikkelføring

Fiks IO Matrikkelføring er en tjeneste for å overføre grunnlag til matrikkelføring fra eByggesak til Matrikkelklienter. Den er tilsvarende løsningen som er etablert på Fiks SvarUt/SvarInn http://geointegrasjon.no/nytt-grensesnitt-ebyggesak-og-matrikkel/. Denne løsningen benytter FIKS IO for maskin til maskin integrasjon

Løsningskonsept

fiks_matrikkelfoering

Hvordan ta i bruk Fiks IO Matrikkelføring

For at eByggesak eller annet fagsystem skal få tilgang til å sende grunnlag for matrikkelføring til matrikkelklienter, så må kommunen aktivere tjenesten Fiks IO i Fiks Konfigurasjon.

Aktuell matrikkelklient må aktiveres for å kunne svare på meldingsprotokoll no.ks.fiks.matrikkelfoering.v2

Flyt

fiks_matrikkelfoering_prosess

 • eByggesak mottar en søknad med strukturerte data og vedlegg fra eByggesøknad system via Fellestjenester Bygg ved hjelp av Fiks/SvarInn. Samme datastrukturer og vedleggsstruktur kan bygges opp manuelt i eByggesak ved mottak av søknad i andre kanaler enn Fellestjenester Bygg.
 • Saksbehandler behandler saken og kontrollerer at søknaden har tilstrekkelig informasjon til at det kan fattes et vedtak. Saksbehandler kompletterer og korrigerer søknadsdataene ved behov.
 • Før vedtaket fattes, kontrollerer eByggesak at saken har tilstrekkelig data og tegninger til matrikkelføringen.
 • Når vedtak er fattet i eByggesak, kontrollerer eByggesak om tiltaket skal matrikkelføres.
 • Hvis tiltaket (tiltakene) skal matrikkelføres, bygger eByggesak opp en datastruktur for matrikkelføringen som består av data fra saksbehandlingen, matrikkelinformasjon og tegninger som ligger til grunn for vedtaket.
 • eByggesak sender deretter denne datastrukturen og tegningene til Matrikkelklienten ved hjelp av Fiks IO.
 • Matrikkelklienten mottar datastruktur og tegninger ved hjelp av Fiks IO.
 • Matrikkelfører fører tiltaket i Matrikkel / FKB. Her skisseres det også muligheter for at Matrikkelklienten basert på et regelsett kan matrikkelføre enkelte tiltak automatisk.
 • Når tiltaket er matrikkelført / ført i FKB, sender Matrikkelklienten en kvitteringsmelding tilbake til eByggesak via Fiks IO.
 • eByggesak mottar kvitteringsmeldingen via Fiks IO og oppretter milepæl for matrikkelføring i saken

Fiks IO meldingsprotokoll for matrikkelføring

Meldingsprotokoll som matrikkelklient må støtte no.ks.fiks.matrikkelfoering.v2

Fra eByggesak/fagsystem:

Fra matrikkelklienter:

 • Mottak vellykket: no.ks.fiks.matrikkelfoering.mottatt.v1
 • Mottak feilet: no.ks.fiks.matrikkelfoering.feil.v1
 • Kvittering på føring i matrikkelen: no.ks.fiks.matrikkelfoering.kvittering.v2 Datamodell kvitteringmatrikkelfoeringv2.xsd

Datamodell for meldinger

fiks_matrikkelfoering_datamodell_grunnlag

no.ks.fiks.matrikkelfoering.grunnlag.v2 Datamodell matrikkelfoeringv2.xsd

fiks_matrikkelfoering_datamodell_kvittering

no.ks.fiks.matrikkelfoering.kvittering.v2 Datamodell kvitteringmatrikkelfoeringv2.xsd

Overføring av filer

Vedleggstyper fra Fellestjenester bygg(FtB) som brukes i overføringen ref https://dibk.atlassian.net/wiki/spaces/FB/pages/270139400/Vedlegg

Dokumenttyper ihht Arkivlett anbefales https://www.ks.no/fagomrader/digitalisering/felleslosninger/verktoykasse-plan--og-byggesak/enklere-tilgang-til-kommunale-byggesaksarkiv/

Tittel Vedleggstype(FtB) Dokumenttype fra Arkivlett
Situasjonsplan Situasjonsplan KART
Tegning eksisterende plan TegningEksisterendePlan TEGNING
Tegning ny plan TegningNyPlan TEGNING
Tegning eksisterende snitt TegningEksisterendeSnitt TEGNING
Tegning nytt snitt TegningNyttSnitt TEGNING
Tegning eksisterende fasade TegningEksisterendeFasade TEGNING
Tegning eksisterende snitt TegningEksisterendeSnitt TEGNING
Tegning ny fasade TegningNyFasade TEGNING
ByggesaksBIM ByggesaksBIM TEGNING
Tegning eksisterende snitt TegningEksisterendeSnitt TEGNING
Tegning eksisterende snitt TegningEksisterendeSnitt TEGNING
Matrikkelføring XML Byggesak Byggesak

I tillegg til Arkivlett dokumenttyper benyttes dokumenttype Byggesak for overføring av datamodell beskrevet i dette dokumentet.

Nivå på grunnlaget til matrikkelføring

Det er definert 4 trappetrinn/nivå i løsningskonseptet som illustrerer hvor godt et tiltak er tilrettelagt for effektiv matrikkelføring.

fiks_matrikkelfoering_trappetrinn

Nivå 0:

 • Overføringen inneholder kun saksnummer/url på vedtaket.
 • Dette er tilsvarende løsning som «papirmappe på pulten» bortsett fra at all informasjon og alle tegninger foreligger elektronisk.
 • Matrikkelfører må navigere til saken og sette seg inn i saksbehandlingen og tegningene for å kunne matrikkelføre.

Nivå 1:

 • Overføringen inneholder i tillegg tegningene som ligger til grunn for vedtaket, men lite data for øvrig.
 • Matrikkelfører slipper å lete etter riktig grunnlag, men må sette seg inn i saken.

Nivå 2:

 • Overføringen inneholder i tillegg komplett saksinformasjon og matrikkelopplysninger.
 • Matrikkelfører har tilgjengelig all nødvendig informasjon for å kunne matrikkelføre og slipper å gå inn i eByggesaken for å finne informasjon.
 • Matrikkelklienten kan pre-utfylle matrikkelinformasjonen slik at Matrikkelfører slipper å fylle inn dataene på nytt.
 • Matrikkelklienten kan, basert på et regelsett, føre enkelte tiltak automatisk.

Nivå 3:

 • Overføringen inneholder i tillegg en ByggesaksBIM.
 • Matrikkelfører bedre arealinformasjon.
 • Muliggjør automatisk uttrekk av tiltakets omriss for effektivisering av føringen i FKB.

Nivå 4:

 • Overføringen inneholder i tillegg digital situasjonsplan.
 • Gir Matrikkelfører informasjon om delelinjer / grensejusteringer ved Delesaker.

Oppslag på kontoer som støtter meldingsprotokoll for matrikkelføring

For å finne hvilke konto en skal sende meldinger til så kan en slå opp dette i adresse katalogen til FIKS IO

var kontoliste = client.Lookup(new LookupRequest("ORG_NO.987654321", "no.ks.fiks.matrikkelfoering.v2", 3));
var kontoliste = client.Lookup(new LookupRequest("KOMM.3817", "no.ks.fiks.matrikkelfoering.v2", 3));

Videresending av grunnlag som skal føres i en annen matrikkelklient

Hvis matrikkelfører finner ut at en melding skal registreres ved bruk av en annen matrikkelklient så kan denne meldingen videresendes. Det skal da brukes egne headere for å angi hvilken opprinnelig konto og hvilken opprinnelig meldingsid som skal besvares med mottatt melding, evt feilmelding og kvitteringsmelding.

Header Beskrivelse
videresendt-fra-konto Opprinnelig konto som melding kom fra
opprinnelig-melding-id Opprinnelig meldingsid som svar-til skal sendes tilbake til

Eksempel 1 - viser eksempel på en nivå 1 melding

Kodeeksempel på sending av melding med grunnlag for matrikkelføring

var messageRequest = new MeldingRequest(
      mottakerKontoId: receiverId,
      avsenderKontoId: senderId,
      meldingType: "no.ks.fiks.matrikkelfoering.grunnlag.v2"); 

List<IPayload> payloads = new List<IPayload>();
payloads.Add(new StringPayload(jsonPayload, "index.json"));
payloads.Add(new StringPayload(payload, "byggesak.xml"));
payloads.Add(new FilePayload("DokSitplan.pdf"));
payloads.Add(new FilePayload("DokTegning.pdf"));

var msgSent = client.Send(messageRequest, payloads).Result;

index.json innhold

[
 {
  "dokumenttype": "Byggesak",
  "tittel": "Underlag for matrikkelføring",
  "dokumentnummer": 1,
  "filnavn": "byggesak.xml"
 },
 {
  "dokumenttype": "KART",
  "tittel": "Situasjonsplan",
  "dokumentnummer": 2,
  "filnavn": "DokSitplan.pdf"
 },
 {
  "dokumenttype": "TEGNING",
  "tittel": "Tegning ny fasade",
  "dokumentnummer": 3,
  "filnavn": "DokTegning.pdf"
 }
]

byggesak.xml innhold

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<Byggesak xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns="http://rep.geointegrasjon.no/Matrikkel/foering/v2">
 <tittel>Rammesøknad for enebolig i Byggestedgate 1</tittel>
 <saksnummer>
  <saksaar>2018</saksaar>
  <sakssekvensnummer>123456</sakssekvensnummer>
 </saksnummer>
 <kategori>
  <kode>RS</kode>
  <beskrivelse>Søknad om rammetillatelse</beskrivelse>
 </kategori>
 <tiltakstype>
  <tiltaktype>
   <kode>nyttbyggboligformal</kode>
   <beskrivelse>Nytt bygg - boligformål</beskrivelse>
  </tiltaktype>
 </tiltakstype>
 <vedtak>
  <beskrivelse>Vedtak om rammetillatelse</beskrivelse>
  <vedtaksdato>2020-04-02T16:09:14.7947093+02:00</vedtaksdato>
  <status>
   <kode>1</kode>
   <beskrivelse>Godkjent</beskrivelse>
  </status>
 </vedtak>
 <adresse>Byggestedgate 1</adresse>
 <saksbehandler>Michael</saksbehandler>
</Byggesak>

Eksempel på XML på nivå 2

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<Byggesak xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns="http://rep.geointegrasjon.no/Matrikkel/foering/v2">
 <systemId xsi:nil="true" />
 <tittel>Rammesøknad for oppføring av 5 tomannsboliger</tittel>
 <saksnummer>
  <saksaar>2018</saksaar>
  <sakssekvensnummer>123456</sakssekvensnummer>
 </saksnummer>
 <kategori>
  <kode>RS</kode>
  <beskrivelse>Søknad om rammetillatelse</beskrivelse>
 </kategori>
 <tiltakstype>
  <tiltaktype>
   <kode>nyttbyggboligformal</kode>
   <beskrivelse>Nytt bygg - boligformål</beskrivelse>
  </tiltaktype>
 </tiltakstype>
 <vedtak>
  <beskrivelse>Vedtak om rammetillatelse</beskrivelse>
  <vedtaksdato>2020-04-02T16:16:45.1760034+02:00</vedtaksdato>
  <status>
   <kode>1</kode>
   <beskrivelse>Godkjent</beskrivelse>
  </status>
  <dispensasjoner xsi:nil="true" />
 </vedtak>
 <ansvarligSoeker>
  <foedselsnummer xsi:nil="true" />
  <organisasjonsnummer>123456789</organisasjonsnummer>
  <navn>Arkitekt Flink</navn>
  <adresse xsi:nil="true" />
  <telefonnummer xsi:nil="true" />
  <mobilnummer xsi:nil="true" />
  <epost xsi:nil="true" />
 </ansvarligSoeker>
 <tiltakshaver>
  <foedselsnummer>12345678901</foedselsnummer>
  <organisasjonsnummer xsi:nil="true" />
  <navn>Hans Utbygger</navn>
  <adresse xsi:nil="true" />
  <telefonnummer xsi:nil="true" />
  <mobilnummer xsi:nil="true" />
  <epost xsi:nil="true" />
 </tiltakshaver>
 <matrikkelopplysninger>
  <eiendomsidentifikasjon>
   <matrikkelnummer>
    <kommunenummer>9999</kommunenummer>
    <gaardsnummer>260</gaardsnummer>
    <bruksnummer>109</bruksnummer>
    <festenummer xsi:nil="true" />
    <seksjonsnummer xsi:nil="true" />
   </matrikkelnummer>
  </eiendomsidentifikasjon>
  <adresse>
   <adresse>
    <adressekode>1001</adressekode>
    <adressenavn>Byggestedgate</adressenavn>
    <adressenummer>3</adressenummer>
    <adressebokstav>A</adressebokstav>
    <seksjonsnummer xsi:nil="true" />
   </adresse>
   <adresse>
    <adressekode>1001</adressekode>
    <adressenavn>Byggestedgate</adressenavn>
    <adressenummer>3</adressenummer>
    <adressebokstav>B</adressebokstav>
    <seksjonsnummer xsi:nil="true" />
   </adresse>
   <adresse>
    <adressekode>1001</adressekode>
    <adressenavn>Byggestedgate</adressenavn>
    <adressenummer>5</adressenummer>
    <adressebokstav>A</adressebokstav>
    <seksjonsnummer xsi:nil="true" />
   </adresse>
   <adresse>
    <adressekode>1001</adressekode>
    <adressenavn>Byggestedgate</adressenavn>
    <adressenummer>5</adressenummer>
    <adressebokstav>B</adressebokstav>
    <seksjonsnummer xsi:nil="true" />
   </adresse>
   <adresse>
    <adressekode>1001</adressekode>
    <adressenavn>Byggestedgate</adressenavn>
    <adressenummer>7</adressenummer>
    <adressebokstav>A</adressebokstav>
    <seksjonsnummer xsi:nil="true" />
   </adresse>
   <adresse>
    <adressekode>1001</adressekode>
    <adressenavn>Byggestedgate</adressenavn>
    <adressenummer>7</adressenummer>
    <adressebokstav>B</adressebokstav>
    <seksjonsnummer xsi:nil="true" />
   </adresse>
   <adresse>
    <adressekode>1001</adressekode>
    <adressenavn>Byggestedgate</adressenavn>
    <adressenummer>9</adressenummer>
    <adressebokstav>A</adressebokstav>
    <seksjonsnummer xsi:nil="true" />
   </adresse>
   <adresse>
    <adressekode>1001</adressekode>
    <adressenavn>Byggestedgate</adressenavn>
    <adressenummer>9</adressenummer>
    <adressebokstav>B</adressebokstav>
    <seksjonsnummer xsi:nil="true" />
   </adresse>
   <adresse>
    <adressekode>1001</adressekode>
    <adressenavn>Byggestedgate</adressenavn>
    <adressenummer>11</adressenummer>
    <adressebokstav>A</adressebokstav>
    <seksjonsnummer xsi:nil="true" />
   </adresse>
   <adresse>
    <adressekode>1001</adressekode>
    <adressenavn>Byggestedgate</adressenavn>
    <adressenummer>11</adressenummer>
    <adressebokstav>B</adressebokstav>
    <seksjonsnummer xsi:nil="true" />
   </adresse>
  </adresse>
  <bygning>
   <bygning>
    <bygningsnummer xsi:nil="true" />
    <naeringsgruppe>
     <kode>X</kode>
     <beskrivelse>Bolig</beskrivelse>
    </naeringsgruppe>
    <bygningstype>
     <kode>121</kode>
     <beskrivelse>Tomannsbolig, vertikaldelt</beskrivelse>
    </bygningstype>
    <bebygdAreal>100</bebygdAreal>
    <bruksenheter>
     <bruksenhet>
      <bruksenhetsnummer>
       <etasjeplan>
        <kode>H</kode>
        <beskrivelse>H</beskrivelse>
       </etasjeplan>
       <etasjenummer>01</etasjenummer>
       <loepenummer>01</loepenummer>
      </bruksenhetsnummer>
      <bruksenhetstype>
       <kode>B</kode>
       <beskrivelse>Bolig</beskrivelse>
      </bruksenhetstype>
      <bruksareal>100</bruksareal>
      <kjoekkentilgang>
       <kode>0</kode>
       <beskrivelse>Ikke oppgitt</beskrivelse>
      </kjoekkentilgang>
      <antallRom>3</antallRom>
      <antallBad>1</antallBad>
      <antallWC>1</antallWC>
      <adresse>
       <adressekode>1001</adressekode>
       <adressenavn>Byggestedgate</adressenavn>
       <adressenummer>3</adressenummer>
       <adressebokstav>A</adressebokstav>
       <seksjonsnummer xsi:nil="true" />
      </adresse>
      <matrikkelnummer xsi:nil="true" />
      <endring>Ny</endring>
     </bruksenhet>
     <bruksenhet>
      <bruksenhetsnummer>
       <etasjeplan>
        <kode>H</kode>
        <beskrivelse>H</beskrivelse>
       </etasjeplan>
       <etasjenummer>01</etasjenummer>
       <loepenummer>01</loepenummer>
      </bruksenhetsnummer>
      <bruksenhetstype>
       <kode>B</kode>
       <beskrivelse>Bolig</beskrivelse>
      </bruksenhetstype>
      <bruksareal>100</bruksareal>
      <kjoekkentilgang>
       <kode>0</kode>
       <beskrivelse>Ikke oppgitt</beskrivelse>
      </kjoekkentilgang>
      <antallRom>3</antallRom>
      <antallBad>1</antallBad>
      <antallWC>1</antallWC>
      <adresse>
       <adressekode>1001</adressekode>
       <adressenavn>Byggestedgate</adressenavn>
       <adressenummer>3</adressenummer>
       <adressebokstav>B</adressebokstav>
       <seksjonsnummer xsi:nil="true" />
      </adresse>
      <matrikkelnummer xsi:nil="true" />
      <endring>Ny</endring>
     </bruksenhet>
    </bruksenheter>
    <etasjer>
     <etasje>
      <etasjenummer>01</etasjenummer>
      <etasjeplan>
       <kode>H</kode>
       <beskrivelse>H</beskrivelse>
      </etasjeplan>
      <antallBoenheter>1</antallBoenheter>
      <bruksarealTilAnnet>0</bruksarealTilAnnet>
      <bruksarealTilBolig>200</bruksarealTilBolig>
      <bruksarealTotalt>200</bruksarealTotalt>
      <endring>Ny</endring>
     </etasje>
    </etasjer>
    <avlop>
     <kode>OffentligKloakk</kode>
     <beskrivelse>Offentlig avløpsanlegg</beskrivelse>
    </avlop>
    <energiforsyning xsi:nil="true" />
    <vannforsyning>
     <kode>TilknyttetOffVannverk</kode>
     <beskrivelse>Offentlig vannverk</beskrivelse>
    </vannforsyning>
    <harHeis>false</harHeis>
    <endring>Ny</endring>
   </bygning>
   <bygning>
    <bygningsnummer xsi:nil="true" />
    <naeringsgruppe>
     <kode>X</kode>
     <beskrivelse>Bolig</beskrivelse>
    </naeringsgruppe>
    <bygningstype>
     <kode>121</kode>
     <beskrivelse>Tomannsbolig, vertikaldelt</beskrivelse>
    </bygningstype>
    <bebygdAreal>100</bebygdAreal>
    <bruksenheter>
     <bruksenhet>
      <bruksenhetsnummer>
       <etasjeplan>
        <kode>H</kode>
        <beskrivelse>H</beskrivelse>
       </etasjeplan>
       <etasjenummer>01</etasjenummer>
       <loepenummer>01</loepenummer>
      </bruksenhetsnummer>
      <bruksenhetstype>
       <kode>B</kode>
       <beskrivelse>Bolig</beskrivelse>
      </bruksenhetstype>
      <bruksareal>100</bruksareal>
      <kjoekkentilgang>
       <kode>0</kode>
       <beskrivelse>Ikke oppgitt</beskrivelse>
      </kjoekkentilgang>
      <antallRom>3</antallRom>
      <antallBad>1</antallBad>
      <antallWC>1</antallWC>
      <adresse>
       <adressekode>1001</adressekode>
       <adressenavn>Byggestedgate</adressenavn>
       <adressenummer>5</adressenummer>
       <adressebokstav>A</adressebokstav>
       <seksjonsnummer xsi:nil="true" />
      </adresse>
      <matrikkelnummer xsi:nil="true" />
      <endring>Ny</endring>
     </bruksenhet>
     <bruksenhet>
      <bruksenhetsnummer>
       <etasjeplan>
        <kode>H</kode>
        <beskrivelse>H</beskrivelse>
       </etasjeplan>
       <etasjenummer>01</etasjenummer>
       <loepenummer>01</loepenummer>
      </bruksenhetsnummer>
      <bruksenhetstype>
       <kode>B</kode>
       <beskrivelse>Bolig</beskrivelse>
      </bruksenhetstype>
      <bruksareal>100</bruksareal>
      <kjoekkentilgang>
       <kode>0</kode>
       <beskrivelse>Ikke oppgitt</beskrivelse>
      </kjoekkentilgang>
      <antallRom>3</antallRom>
      <antallBad>1</antallBad>
      <antallWC>1</antallWC>
      <adresse>
       <adressekode>1001</adressekode>
       <adressenavn>Byggestedgate</adressenavn>
       <adressenummer>5</adressenummer>
       <adressebokstav>B</adressebokstav>
       <seksjonsnummer xsi:nil="true" />
      </adresse>
      <matrikkelnummer xsi:nil="true" />
      <endring>Ny</endring>
     </bruksenhet>
    </bruksenheter>
    <etasjer>
     <etasje>
      <etasjenummer>01</etasjenummer>
      <etasjeplan>
       <kode>H</kode>
       <beskrivelse>H</beskrivelse>
      </etasjeplan>
      <antallBoenheter>1</antallBoenheter>
      <bruksarealTilAnnet>0</bruksarealTilAnnet>
      <bruksarealTilBolig>200</bruksarealTilBolig>
      <bruksarealTotalt>200</bruksarealTotalt>
      <endring>Ny</endring>
     </etasje>
    </etasjer>
    <avlop>
     <kode>OffentligKloakk</kode>
     <beskrivelse>Offentlig avløpsanlegg</beskrivelse>
    </avlop>
    <energiforsyning xsi:nil="true" />
    <vannforsyning>
     <kode>TilknyttetOffVannverk</kode>
     <beskrivelse>Offentlig vannverk</beskrivelse>
    </vannforsyning>
    <harHeis>false</harHeis>
    <endring>Ny</endring>
   </bygning>
   <bygning>
    <bygningsnummer xsi:nil="true" />
    <naeringsgruppe>
     <kode>X</kode>
     <beskrivelse>Bolig</beskrivelse>
    </naeringsgruppe>
    <bygningstype>
     <kode>121</kode>
     <beskrivelse>Tomannsbolig, vertikaldelt</beskrivelse>
    </bygningstype>
    <bebygdAreal>100</bebygdAreal>
    <bruksenheter>
     <bruksenhet>
      <bruksenhetsnummer>
       <etasjeplan>
        <kode>H</kode>
        <beskrivelse>H</beskrivelse>
       </etasjeplan>
       <etasjenummer>01</etasjenummer>
       <loepenummer>01</loepenummer>
      </bruksenhetsnummer>
      <bruksenhetstype>
       <kode>B</kode>
       <beskrivelse>Bolig</beskrivelse>
      </bruksenhetstype>
      <bruksareal>100</bruksareal>
      <kjoekkentilgang>
       <kode>0</kode>
       <beskrivelse>Ikke oppgitt</beskrivelse>
      </kjoekkentilgang>
      <antallRom>3</antallRom>
      <antallBad>1</antallBad>
      <antallWC>1</antallWC>
      <adresse>
       <adressekode>1001</adressekode>
       <adressenavn>Byggestedgate</adressenavn>
       <adressenummer>7</adressenummer>
       <adressebokstav>A</adressebokstav>
       <seksjonsnummer xsi:nil="true" />
      </adresse>
      <matrikkelnummer xsi:nil="true" />
      <endring>Ny</endring>
     </bruksenhet>
     <bruksenhet>
      <bruksenhetsnummer>
       <etasjeplan>
        <kode>H</kode>
        <beskrivelse>H</beskrivelse>
       </etasjeplan>
       <etasjenummer>01</etasjenummer>
       <loepenummer>01</loepenummer>
      </bruksenhetsnummer>
      <bruksenhetstype>
       <kode>B</kode>
       <beskrivelse>Bolig</beskrivelse>
      </bruksenhetstype>
      <bruksareal>100</bruksareal>
      <kjoekkentilgang>
       <kode>0</kode>
       <beskrivelse>Ikke oppgitt</beskrivelse>
      </kjoekkentilgang>
      <antallRom>3</antallRom>
      <antallBad>1</antallBad>
      <antallWC>1</antallWC>
      <adresse>
       <adressekode>1001</adressekode>
       <adressenavn>Byggestedgate</adressenavn>
       <adressenummer>7</adressenummer>
       <adressebokstav>B</adressebokstav>
       <seksjonsnummer xsi:nil="true" />
      </adresse>
      <matrikkelnummer xsi:nil="true" />
      <endring>Ny</endring>
     </bruksenhet>
    </bruksenheter>
    <etasjer>
     <etasje>
      <etasjenummer>01</etasjenummer>
      <etasjeplan>
       <kode>H</kode>
       <beskrivelse>H</beskrivelse>
      </etasjeplan>
      <antallBoenheter>1</antallBoenheter>
      <bruksarealTilAnnet>0</bruksarealTilAnnet>
      <bruksarealTilBolig>200</bruksarealTilBolig>
      <bruksarealTotalt>200</bruksarealTotalt>
      <endring>Ny</endring>
     </etasje>
    </etasjer>
    <avlop>
     <kode>OffentligKloakk</kode>
     <beskrivelse>Offentlig avløpsanlegg</beskrivelse>
    </avlop>
    <energiforsyning xsi:nil="true" />
    <vannforsyning>
     <kode>TilknyttetOffVannverk</kode>
     <beskrivelse>Offentlig vannverk</beskrivelse>
    </vannforsyning>
    <harHeis>false</harHeis>
    <endring>Ny</endring>
   </bygning>
   <bygning>
    <bygningsnummer xsi:nil="true" />
    <naeringsgruppe>
     <kode>X</kode>
     <beskrivelse>Bolig</beskrivelse>
    </naeringsgruppe>
    <bygningstype>
     <kode>121</kode>
     <beskrivelse>Tomannsbolig, vertikaldelt</beskrivelse>
    </bygningstype>
    <bebygdAreal>100</bebygdAreal>
    <bruksenheter>
     <bruksenhet>
      <bruksenhetsnummer>
       <etasjeplan>
        <kode>H</kode>
        <beskrivelse>H</beskrivelse>
       </etasjeplan>
       <etasjenummer>01</etasjenummer>
       <loepenummer>01</loepenummer>
      </bruksenhetsnummer>
      <bruksenhetstype>
       <kode>B</kode>
       <beskrivelse>Bolig</beskrivelse>
      </bruksenhetstype>
      <bruksareal>100</bruksareal>
      <kjoekkentilgang>
       <kode>0</kode>
       <beskrivelse>Ikke oppgitt</beskrivelse>
      </kjoekkentilgang>
      <antallRom>3</antallRom>
      <antallBad>1</antallBad>
      <antallWC>1</antallWC>
      <adresse>
       <adressekode>1001</adressekode>
       <adressenavn>Byggestedgate</adressenavn>
       <adressenummer>9</adressenummer>
       <adressebokstav>A</adressebokstav>
       <seksjonsnummer xsi:nil="true" />
      </adresse>
      <matrikkelnummer xsi:nil="true" />
      <endring>Ny</endring>
     </bruksenhet>
     <bruksenhet>
      <bruksenhetsnummer>
       <etasjeplan>
        <kode>H</kode>
        <beskrivelse>H</beskrivelse>
       </etasjeplan>
       <etasjenummer>01</etasjenummer>
       <loepenummer>01</loepenummer>
      </bruksenhetsnummer>
      <bruksenhetstype>
       <kode>B</kode>
       <beskrivelse>Bolig</beskrivelse>
      </bruksenhetstype>
      <bruksareal>100</bruksareal>
      <kjoekkentilgang>
       <kode>0</kode>
       <beskrivelse>Ikke oppgitt</beskrivelse>
      </kjoekkentilgang>
      <antallRom>3</antallRom>
      <antallBad>1</antallBad>
      <antallWC>1</antallWC>
      <adresse>
       <adressekode>1001</adressekode>
       <adressenavn>Byggestedgate</adressenavn>
       <adressenummer>9</adressenummer>
       <adressebokstav>B</adressebokstav>
       <seksjonsnummer xsi:nil="true" />
      </adresse>
      <matrikkelnummer xsi:nil="true" />
      <endring>Ny</endring>
     </bruksenhet>
    </bruksenheter>
    <etasjer>
     <etasje>
      <etasjenummer>01</etasjenummer>
      <etasjeplan>
       <kode>H</kode>
       <beskrivelse>H</beskrivelse>
      </etasjeplan>
      <antallBoenheter>1</antallBoenheter>
      <bruksarealTilAnnet>0</bruksarealTilAnnet>
      <bruksarealTilBolig>200</bruksarealTilBolig>
      <bruksarealTotalt>200</bruksarealTotalt>
      <endring>Ny</endring>
     </etasje>
    </etasjer>
    <avlop>
     <kode>OffentligKloakk</kode>
     <beskrivelse>Offentlig avløpsanlegg</beskrivelse>
    </avlop>
    <energiforsyning xsi:nil="true" />
    <vannforsyning>
     <kode>TilknyttetOffVannverk</kode>
     <beskrivelse>Offentlig vannverk</beskrivelse>
    </vannforsyning>
    <harHeis>false</harHeis>
    <endring>Ny</endring>
   </bygning>
   <bygning>
    <bygningsnummer xsi:nil="true" />
    <naeringsgruppe>
     <kode>X</kode>
     <beskrivelse>Bolig</beskrivelse>
    </naeringsgruppe>
    <bygningstype>
     <kode>121</kode>
     <beskrivelse>Tomannsbolig, vertikaldelt</beskrivelse>
    </bygningstype>
    <bebygdAreal>100</bebygdAreal>
    <bruksenheter>
     <bruksenhet>
      <bruksenhetsnummer>
       <etasjeplan>
        <kode>H</kode>
        <beskrivelse>H</beskrivelse>
       </etasjeplan>
       <etasjenummer>01</etasjenummer>
       <loepenummer>01</loepenummer>
      </bruksenhetsnummer>
      <bruksenhetstype>
       <kode>B</kode>
       <beskrivelse>Bolig</beskrivelse>
      </bruksenhetstype>
      <bruksareal>100</bruksareal>
      <kjoekkentilgang>
       <kode>0</kode>
       <beskrivelse>Ikke oppgitt</beskrivelse>
      </kjoekkentilgang>
      <antallRom>3</antallRom>
      <antallBad>1</antallBad>
      <antallWC>1</antallWC>
      <adresse>
       <adressekode>1001</adressekode>
       <adressenavn>Byggestedgate</adressenavn>
       <adressenummer>11</adressenummer>
       <adressebokstav>A</adressebokstav>
       <seksjonsnummer xsi:nil="true" />
      </adresse>
      <matrikkelnummer xsi:nil="true" />
      <endring>Ny</endring>
     </bruksenhet>
     <bruksenhet>
      <bruksenhetsnummer>
       <etasjeplan>
        <kode>H</kode>
        <beskrivelse>H</beskrivelse>
       </etasjeplan>
       <etasjenummer>01</etasjenummer>
       <loepenummer>01</loepenummer>
      </bruksenhetsnummer>
      <bruksenhetstype>
       <kode>B</kode>
       <beskrivelse>Bolig</beskrivelse>
      </bruksenhetstype>
      <bruksareal>100</bruksareal>
      <kjoekkentilgang>
       <kode>0</kode>
       <beskrivelse>Ikke oppgitt</beskrivelse>
      </kjoekkentilgang>
      <antallRom>3</antallRom>
      <antallBad>1</antallBad>
      <antallWC>1</antallWC>
      <adresse>
       <adressekode>1001</adressekode>
       <adressenavn>Byggestedgate</adressenavn>
       <adressenummer>11</adressenummer>
       <adressebokstav>B</adressebokstav>
       <seksjonsnummer xsi:nil="true" />
      </adresse>
      <matrikkelnummer xsi:nil="true" />
      <endring>Ny</endring>
     </bruksenhet>
    </bruksenheter>
    <etasjer>
     <etasje>
      <etasjenummer>01</etasjenummer>
      <etasjeplan>
       <kode>H</kode>
       <beskrivelse>H</beskrivelse>
      </etasjeplan>
      <antallBoenheter>1</antallBoenheter>
      <bruksarealTilAnnet>0</bruksarealTilAnnet>
      <bruksarealTilBolig>200</bruksarealTilBolig>
      <bruksarealTotalt>200</bruksarealTotalt>
      <endring>Ny</endring>
     </etasje>
    </etasjer>
    <avlop>
     <kode>OffentligKloakk</kode>
     <beskrivelse>Offentlig avløpsanlegg</beskrivelse>
    </avlop>
    <energiforsyning xsi:nil="true" />
    <vannforsyning>
     <kode>TilknyttetOffVannverk</kode>
     <beskrivelse>Offentlig vannverk</beskrivelse>
    </vannforsyning>
    <harHeis>false</harHeis>
    <endring>Ny</endring>
   </bygning>
  </bygning>
 </matrikkelopplysninger>
 <adresse>Byggestedgate 3 - 11</adresse>
 <referanseAndreSaker xsi:nil="true" />
 <referanseKlagesaker xsi:nil="true" />
 <registrertDato>0001-01-01T00:00:00</registrertDato>
 <saksbehandler>Michael</saksbehandler>
 <posisjon xsi:nil="true" />
</Byggesak>